Ends on

2020 METŲ KVIETIMAS TEIKTI SPORTO PROJEKTŲ, SKIRTŲ ESAMŲ SPORTO BAZIŲ PLĖTRAI, PRIEŽIŪRAI IR REMONTUI, PARAIŠKAS 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra skelbia kvietimą teikti sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, paraiškas (toliau – Kvietimas) dėl finansavimo Sporto rėmimo fondo (toliau – Fondas) 2020 metų lėšomis. 

Skelbiamo konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti sporto projektus, gerinančius sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę remontuojant, atnaujinant (modernizuojant) ir (arba) rekonstruojant esamų sporto bazių infrastruktūrą. Teikiami sporto projektai turi prisidėti prie sporto bazių prieinamumo didinimo, sąlygų įvairaus amžiaus ir poreikių asmenų fiziniam aktyvumui gerinimo ir organizuotai sportuojančių asmenų skaičiaus didėjimo.

Fondo 2020 metų lėšoms paskirstyti prioritetas teikiamas sporto projektams, kuriais:

I. Skatinama neįgaliųjų sporto plėtra. 

Teikiamu sporto projektu siekiama sudaryti arba pagerinti sąlygas suremontuotoje, atnaujintoje (modernizuotoje) ir (arba) rekonstruotoje sporto bazėje fizinio aktyvumo veiklose dalyvauti neįgaliesiems. Finansavimo prioritetas teikiamas, kai paraiškoje neįgalieji nurodomi kaip tikslinė grupė ir numatomas sporto bazės prieinamumo (laiko, kainos ir (arba) fizinio aktyvumo užsiėmimų pasiūlos prasme) šiai tikslinei grupei didinimas, organizuojant nuolatinio pobūdžio fizinio aktyvumo veiklas ne trumpiau kaip 3 metus po sporto projekto įgyvendinimo pabaigos. 

Ne mažiau kaip 10 % Kvietimo lėšų sumos prioriteto tvarka skiriamos finansuoti paraiškoms, atitinkančioms šį prioritetą.

II. Gyvenamosios vietovės bendruomenės asmenys įtraukiami į sporto projektų veiklas.

Paraiškoje vietos bendruomenė nurodoma kaip tikslinė grupė, pagrindžiamas fizinio aktyvumo veiklų, skirtų vietos bendruomenės nariams, poreikis. Paraiškoje numatomas sporto bazės prieinamumo (laiko, kainos ir (arba) fizinio aktyvumo užsiėmimų pasiūlos prasme) tikslinei grupei didinimas, vykdant nuolatinio pobūdžio fizinio aktyvumo veiklas ne trumpiau kaip 3 metus po sporto projekto įgyvendinimo pabaigos.

III. Skatinamas vaikų ir (arba) jaunimo fizinis aktyvumas.

Paraiškoje vaikai ir (arba) jaunimas (iki 29 metų) nurodomi kaip tikslinė grupė, pagrindžiamas fizinio aktyvumo veiklų, skirtų vaikams ir jaunimui, poreikis. Paraiškoje numatomas sporto bazės prieinamumas (laiko, kainos ir (arba) fizinio aktyvumo užsiėmimų pasiūlos prasme) tikslinei grupei vykdyti nuolatinio pobūdžio fizinio aktyvumo veiklas ne trumpiau kaip 3 metus po sporto projekto įgyvendinimo pabaigos.

IV. Asmenys skatinami reguliariai sportuoti.

Sporto bazės prieinamumas (laiko, kainos ir fizinio aktyvumo užsiėmimų pasiūlos prasme) skatins tikslinę grupę reguliariai (2-4 kartus per savaitę) dalyvauti fizinio aktyvumo pratybose. 


Paraiškos su priedais teikiamos iki 2020 m. kovo 2 d. 17:00 val. elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje.


Sporto projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis nei 4 metai. Sporto projekto įgyvendinimo laikotarpis turi prasidėti nuo sporto projekto įgyvendinimo sutartyje nurodyto termino (kuris negali būti ankstesnis nei sutarties pasirašymo data) ir tęstis iki sporto projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, nurodytos sutartyje.

Minimali sporto projekto finansavimo Fondo lėšomis suma – 8 000 Eur. Maksimali – 450 000 Eur.

Sporto projekto vykdytojas turi prisidėti prie sporto projekto nuosavomis ar partnerių lėšomis ne mažiau kaip 10 procentų nuo sporto projekto sąmatos.

Plačiau su Kvietimo sąlygomis susipažinti kviečiame čia. Atkreipiame dėmesį, kad Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, finansavimo ir administravimo taisyklės yra neatskiriama šio Kvietimo dalis.


Paraiškų teikimo klausimais konsultuoja:

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūros Tarptautinių programų valdymo departamento Lietuvos ir daugiašalių programų skyriaus vyresnioji projektų vadovė Rima Liškutė tel. 8 5 263 97 58 ir el. p. r.liskute@cpva.lt.

Konsultacija telefonu teikiama iki 2020 m. kovo 2 d. 17 val. Klausimus raštu ar elektroniniu paštu galima teikti likus ne mažiau nei 3 darbo dienoms iki paraiškų pateikimo termino pabaigos.

We use Submittable to accept and review our submissions.