Eligible activities

Development cooperation and humanitarian aid fund hereby calls to submit project applications for the implementation of these concepts:

Concept No 1  DIGITAL TRANSFORMATION IN NIGERIA, KENYA AND GHANA

Concept No 2 SUPPORT FOR THE STRENGTHENING OF ARMENIA’S ADMINISTRATIVE AND INSTITUTIONAL CAPACITY

Concept No 3 DEVELOPMENT OF A CLEAN ENVIRONMENT IN ARMENIA THROUGH THE DEVELOPMENT A SUSTAINABLE WASTE SORTING SYSTEM (II)

Concept No 4 REPUBLIC OF ARMENIA IN THE FIELD OF TRANSPORT SAFETY AND COMPETITION (III)

Concept No 5 SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF NATIONAL IDENTITY OF BELARUSIANS

Concept No 6 ECONOMIC AND SOCIAL EMPOWERMENT OF IRAQI YOUTH

Concept No 7 INNOVATING FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Concept No  8 STRENGTHENING THE RESISTANCE TO DISINFORMATION IN EASTERN PARTNERSHIP COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION WHILE GIVING A SPECIAL FOCUS TO INDEPENDENT MEDIA

Concept No 9 SUPPORT FOR THE STRENGTHENING OF THE ADMINISTRATIVE AND INSTITUTIONAL CAPACITY OF UKRAINE, THE REPUBLIC OF MOLDOVA AND GEORGIA IN THE FIELD OF EUROINTEGRATION

Concept No 10 SUPPORT FOR UKRAINIAN CITIZENS SUFFERING FROM THE WAR IN UKRAINE

Concept No 11 SUPPORT FOR THE STRENGTHENING OF UZBEKISTAN'S EDUCATION SYSTEM IN THE FIELD OF DIGITALIZATION

The project application should meet all the requirements set out in the concepts. If the requirements set out in the concept are not met, the project application is rejected and the project cannot be financed.

Activities financed by the Fund must achieve the goals and objectives specified in the concept, for the implementation of which the project is submitted.

The costs of the project must be rational, reasonable, in accordance with the principle of economy. Funds cannot be used to finance the purchase of weapons, military and other equipment, nuclear technology not intended for peaceful purposes, luxury goods, services or gifts, and other activities contrary to the interests of Lithuania's foreign policy.

Duration of the projects:

Up to 12 months, if the total cost of the project is less than 50.000 EUR

Up to 24 months, if the total cost of the project is more than 50.000 EUR

Eligible applicants and partners

Lithuanian and foreign legal persons, organizations, their subdivisions, and individuals are invited to submit project applications.

The applicant must have partner(s) in the partner country where the project is implemented. A partner in a partner country is not required for activities related to democracy support. Legal entities of Lithuania and foreign countries, other organizations, their divisions and natural persons can be partners of the project. The number of project partners is not limited.

Special requirements for applicants and partners can be determined in the concept

Total budget of the Call

800.000 EUR

Minimum and maximum grant applied

The minimum grant applied for shall not be less than 20.000 EUR

The maximum grant applied for shall not be more than 100.000 EUR

Project grant rate

The grant rate is up to 90% of the total eligible expenditure of a project.

Selection process

Evaluation of projects shall be organized by the Central Project Management Agency (CPMA).

The evaluation takes place in these phases:

  1. Administrative compliance evaluation of the      project application, during which it is determined whether the project      application is completely filled out, whether the applicant(s) and the      project application meet the formal criteria, whether all project annexes      are submitted, etc. The evaluation of the suitability of the      administrative compliance of the project application is performed by one      evaluator (CPMA employee);
  2. Evaluation of the content and reasonableness of      costs of the Project application, during which it is assessed whether the      Project application meets the established content criteria and whether the      Project is suitable for financing. The evaluation of the content of the      project application and the reasonableness of costs is carried out by at      least 2 evaluators. The total score assigned to the application is      calculated by deriving the average score given by the evaluators (without      rounding to a whole number).

CPMA submits the results of the evaluation to the Board of Development cooperation and humanitarian aid fund. The Board makes decisions on the allocation (non-allocation) of funding for the implementation of selected Project applications.

Deadline for submitting applications

17 October 2022 16:00 Lithuanian time.

Applications are filled out and submitted electronically online in Lithuanian or English.

Contacts for more information

Central Project Management Agency (CPMA). E-mail: vbfondas@cpva.lt , Tel. +370 656 59004 or +370 663 13760

Remiamos veiklos

Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas kviečia teikti projektų paraiškas šioms koncepcijoms įgyvendinti:

Koncepcija Nr. 1. SKAITMENINĖ TRANSFORMACIJA NIGERIJOJE, KENIJOJE, GANOJE

Koncepcija Nr. 2 PARAMA ARMĖNIJOS ADMINISTRACINIŲ IR INSTITUCINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMUI

Koncepcija Nr. 3 TVARAUS STIKLO IR PLASTIKO ATLIEKŲ VALDYMO SISTEMOS SUKŪRIMAS ARMĖNIJOJE (II)“

Koncepcija Nr. 4 ARMĖNIJOS TRANSPORTO INSTITUCIJŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS TRANSPORTO SAUGOS IR KONKURENCIJOS SRITYJE (III)

Koncepcija Nr. 5 PARAMA BALTARUSIŲ PILIETIŠKUMO UGDYMUI

Koncepcija Nr. 6 EKONOMINIS IR SOCIALINIS JAUNIMO ĮGALINIMAS IRAKE

Koncepcija Nr. 7 INOVACIJOS TVARIAM VYSTYMUISI

Koncepcija Nr. 8 ATSPARUMO DEZINFORMACIJAI STIPRINIMAS EUROPOS SĄJUNGOS RYTŲ PARTNERYSTĖS ŠALYSE, YPATINGĄ DĖMESĮ SKIRIANT NEPRIKLAUSOMAI ŽINIASKLAIDAI

Koncepcija Nr. 9 PARAMA UKRAINOS, MOLDOVOS RESPUBLIKOS IR SAKARTVELO ADMINISTRACINIŲ IR INSTITUCINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMUI EUROINTEGRACIJOS SRITYJE

Koncepcija Nr. 10 PARAMA NUO KARO UKRAINOJE NUKENTĖJUSIEMS UKRAINOS PILIEČIAMS

Koncepcija Nr. 11 PARAMA UZBEKISTANO ŠVIETIMO SISTEMOS STIPRINIMUI SKAITMENINIMO SRITYJE

Projekto paraiška turėtų atitikti visus koncepcijose nustatytus reikalavimus. Neatitikus koncepcijoje nustatytų reikalavimų, projekto paraiška atmetama ir projektui negali būti skiriamas finansavimas.

Fondo lėšomis finansuojamos veiklos, būtinos Fondo tarybos koncepcijoje, kurios įgyvendinimui teikiamas projektas, nurodytiems tikslams ir uždaviniams pasiekti.

Projekto išlaidos turi būti racionalios, pagrįstos, atitinkančios ekonomiškumo principą. Fondo lėšomis negali būti finansuojamas ginklų, karinės ir kitos įrangos, branduolinės technologijos, neskirtos taikiems tikslams, prabangos prekių, paslaugų ar dovanų įsigijimas ir kita veikla, prieštaraujanti Lietuvos užsienio politikos interesams.

Projektų trukmė:

Ne ilgiau kaip 12 mėn., kai projekto vertė iki 50.000 eurų;

Ne ilgiau kaip 24 mėn., kai projekto vertė daugiau kaip 50.000 eurų

Galimi pareiškėjai ir partneriai

Projektų paraiškas gali teikti Lietuvos ir užsienio valstybių juridiniai asmenys, kitos organizacijos, jų padaliniai ir fiziniai asmenys.
Pareiškėjas privalo turėti partnerį (-ius) valstybėje partnerėje, kurioje įgyvendinamas projektas. Partneris valstybėje partnerėje nebūtinas vykdant veiklą, susijusią su parama demokratijai. Projekto partneriais gali būti Lietuvos ir užsienio valstybių juridiniai asmenys, kitos organizacijos, jų padaliniai ir fiziniai asmenys. Projekto partnerių skaičius neribojamas. Specialieji reikalavimai pareiškėjams ir partneriams gali būti nustatyti Fondo tarybos patvirtintoje koncepcijoje.

Bendras kvietimui skirtas biudžetas

800.000 eurų

Mažiausia ir didžiausia galima lėšų suma vienai paraiškai

Galima prašyti mažiausia fondo lėšų suma – 20.000 eurų.
Galima prašyti didžiausia lėšų suma – 100.000 eurų

Finansavimo intensyvumas

Ne daugiau kaip 90 procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Atrankos būdas

Paraiškų vertinimą organizuoja Fondo administratorius viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA).

Projektų paraiškos vertinamos šiais etapais:

  1. Projekto      paraiškos administracinės atitikties vertinimas, kurio metu nustatoma, ar      projekto paraiška visiškai užpildyta, ar pareiškėjas (-ai) ir projekto      paraiška atitinka formalius kriterijus, ar pateikti visi projekto priedai      ir pan. Projekto paraiškos administracinės atitikties tinkamumo      vertinimą atlieka vienas      vertintojas (CPVA darbuotojas);
  2. Projekto      paraiškos turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimas, kurio metu įvertinama,      ar Projekto paraiška atitinka nustatytus turinio kriterijus ir ar      Projektas tinkamas finansuoti. Projekto paraiškos turinio ir išlaidų      pagrįstumo vertinimą atlieka ne mažiau kaip 2 vertintojai. Bendras      paraiškai skiriamas balas apskaičiuojamas išvedant vertintojų suteiktų      balų vidurkį (neapvalinant iki sveiko skaičiaus).

CPVA Kvietimo vertinimo rezultatus pateikia Fondo tarybai. Fondo taryba priima sprendimus dėl finansavimo atrinktoms Projektų paraiškoms įgyvendinti skyrimo (neskyrimo).

Paraiškų teikimo būdas ir terminas

Paraiškos pildomos ir teikiamos elektronine forma internete lietuvių arba anglų kalba.

Projektų paraiškos su priedais priimamos iki 2022 m. spalio 17 d. 16:00 val. Lietuvos laiku.

Kontaktai

Konsultacijas paraiškų teikimo klausimais teikia VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra telefonu vbfondas@cpva.lt Tel. +370 656 59004 arba +370 663 13760

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra / Central Project Management Agency