CALL FOR PROJECT APPLICATIONS
 

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania hereby calls to submit applications for the implementation of development cooperation projects under the Development Cooperation and Democracy Promotion Programme in 2020.

In accordance with the development cooperation policy guidelines set out in the Inter-Institutional Action Plan on Development Cooperation, adopted by Resolution No. 937 of the Government of the Republic of Lithuania on September 21, 2016, the Ministry of Foreign Affairs calls for submission of project applications for the implementation of the following concepts:
  

· Republic of Armenia (projects will be administered by the Central Project Management Agency CPMA):

1. Support for the implementation of the EU-Armenia Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement (CEPA): Establishing a safe transport system.

· Republic of Azerbaijan (administered by CPMA):

2. Promoting social and economic activity in the regions of Azerbaijan.

· Republic of Belarus (administered by CPMA):

3. Supporting democracy and promoting youth’s social and economic activity in Belarus.

4. Capacity building in the field of cultural heritage preservation in Belarus. 

5. Support to public awareness initiatives in the field of environmental protection.

· Georgia (administered by CPMA):

6. Support for sustainable economic growth, taking advantage of the opportunities provided by the EU-Georgia Association Agreement.

7. Regional development and strengthening of self-governance in Georgia.

· Republic of Moldova (administered by CPMA):

8. Support for the implementation of the EU-Moldova Association Agreement: Establishing a safe transport system.

9. Developing a corruption-intolerant society in Moldova by strengthening independent media.  

· Ukraine (administered by CPMA):

10. Support for the implementation of the EU-Ukraine Association agreement through the rule of law.

11. Support for education in the conflict-affected regions in Eastern Ukraine.  

12. Support for Ukraine in implementing reforms in the field of psyhosocial rehabilitation. 

· European Neighbourhood Countries:

13. Strengthening democratic processes and resistance to disinformation in Armenia, Moldova, Georgia and Ukraine (administered by MFA).

14. Support for women’s empowerment and gender mainstreaming in the European Neighbourhood countries (administered by CPMA).

· Migration origin and transit countries and regions (administered by CPMA):

15. Promotion of social and economic activity in West African countries.

16. Support to institutional capacity building in the field of consumer rights in East African countries.

17. Support to countries of origin of migration in the Middle East region in the field of education.

· Public education and awareness about development cooperation (administered by CPMA):

18. Documentary film festival on the development cooperation theme.

19. Public education on UN Sustainable Development Goals and promotion of volunteering.
****
 

Submitted project applications must conform to the multilateral and/or bilateral strategic agreements between partner country and EU or Lithuania, and/or development strategies of the partner country. 

While evaluating submitted project applications, attention will be paid to the horizontal priorities of development cooperation: strengthening democracy and human rights, promotion of gender equality, especially implementing Women, Peace and Security agenda, promotion of women’s social and economic engagement, environmental protection and fight against climate change. Additional attention will be paid to the way the project transfers Lithuania’s European integration experience to the Eastern Partnership countries and disseminates the above-mentioned experience in the regions undergoing transformation.
****
Information on the submission of applications for projects, evaluation procedures, implementation and information for providers as well as any other requirements are available in the Description of Procedure for the Implementation of Development Cooperation Activities and Provision of Humanitarian Assistance by State and Municipal Institutions and Agencies approved by Resolution No. 278 of 26 March 2014 of the Government of the Republic of Lithuania and the Description of the Procedure for the Implementation of the Development Cooperation and Democracy Promotion Programme approved by Order No. V–62 of 17 April 2014 of the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania.


List of inessential shortcomings (technical errors) of project applications for the Development Cooperation and Democracy Promotion Programme and Project Implementation Agreement template are available on the website of Central Project Management Agency www.cpva.lt, under the section Lithuanian Development Cooperation/Documents.
 

Lithuanian and foreign legal persons, organizations, their subdivisions, and individuals are invited to submit project applications. The duration of project implementation may be one or more years.
 

Applicant must have at least one partner in the country where the project will be implemented. A partner is not obligatory, when the project relates to the promotion of democracy or public information, or if an application for a project is submitted by an entity of the partner country or by an international organization.
 

We recommend that project applications worth less than 15,000 EUR be primarily submitted to the diplomatic missions of Lithuania, during their calls for proposals which will be announced on their websites in the beginning of 2020.


For advice on applications submitted under the concept No 13, please contact Development Cooperation Department of the Ministry of Foreign Affairs at +370 706 52985 or projektai@urm.lt.

For advise or clarification on issues related to submission of applications, please contact the Central Project Management Agency at +370 52639758 or vystomasis@cpva.lt. 


  

Project Applications are filled and submitted in Lithuanian or English through e-form on the Internet. Deadline for the submission of project applications is 28 October, 2019 12:00 (local time).
 

KVIETIMAS TEIKTI VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO IR PARAMOS DEMOKRATIJAI PROGRAMOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kviečia teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programai įgyvendinti 2020 metais.


Vadovaudamasi Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstituciniame veiklos plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 937, nustatytomis vystomojo bendradarbiavimo politikos kryptimis, Užsienio reikalų ministerija kviečia teikti projektų paraiškas šioms koncepcijoms įgyvendinti: 

  

· Armėnijos Respublikoje (projektus administruos Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau - CPVA):

1. Parama Armėnijos ir Europos Sąjungos bendradarbiavimo susitarimo (CEPA) įgyvendinimui – saugaus transporto sistemos kūrimas.

· Azerbaidžano Respublikoje (projektus administruos CPVA):

2. Socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas Azerbaidžano regionuose.

· Baltarusijos Respublikoje  (projektus administruos CPVA):

3. Parama demokratijai ir jaunimo socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas Baltarusijoje. 

4. Gebėjimų stiprinimas istorinio ir kultūros paveldo išsaugojimo ir puoselėjimo srityje.

5. Parama visuomenės švietimo iniciatyvoms aplinkos apsaugos srityje.

· Sakartvele (Gruzijoje) (projektus administruos CPVA):

6. Parama tvariam ūkio augimui, pasinaudojant Sakartvelo (Gruzijos) ir Europos Sąjungos asociacijos susitarimo teikiamomis galimybėmis.

7. Sakartvelo (Gruzijos) regionų vystymas ir savivaldos stiprinimas. 

· Moldovos Respublikoje (projektus administruos CPVA):

8. Parama Moldovos ir Europos Sąjungos asociacijos susitarimo įgyvendinimui - saugaus transporto sistemos kūrimas.

9. Nepakantumo korupcijos apraiškoms ugdymas Moldovoje, stiprinant nepriklausomą žiniasklaidą. 

· Ukrainoje (projektus administruos CPVA):

10. Parama ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo įgyvendinimui užtikrinant teisės viršenybės principą. 

11. Parama nuo konflikto nukentėjusiems Rytų Ukrainos regionams švietimo srityje. 

12. Parama Ukrainai įgyvendinant reformas psichosocialinės reabilitacijos srityje. 

· Europos Sąjungos kaimynystės regione: 

13. Demokratinių procesų plėtros ir atsparumo dezinformacijai stiprinimas Armėnijoje, Moldovoje, Sakartvele (Gruzijoje) ir Ukrainoje (projektus administruos URM). 

14. Parama moterų įgalėjimui ir lyčių lygybės įtvirtinimui Europos kaimynystėje (projektus administruos CPVA).

· Migracijos kilmės ir tranzito šalyse ir regionuose (projektus administruos CPVA):

15. Socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas Vakarų Afrikos regione.

16. Parama Rytų Afrikos šalių institucijų gebėjimų stiprinimui vartotojų teisių apsaugos srityje.

17. Parama Artimųjų Rytų migracijos kilmės šalims švietimo srityje.

· Visuomenės švietimas ir informavimas apie vystomąjį bendradarbiavimą (projektus administruos CPVA):

18. Dokumentinių filmų festivalis vystomojo bendradarbiavimo tema.

19. Visuomenės švietimas apie Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus ir savanorystės skatinimas.

****
 

Teikiamos paraiškos turi atitikti Europos Sąjungos, Lietuvos ir valstybės partnerės, su kuria yra bendradarbiaujama įgyvendinant projektą, strateginius susitarimus ir (arba) susitarimus dvišalio bendradarbiavimo srityje, ir (arba) valstybės partnerės nacionalinės plėtros strategijas.

Vertinant projektų paraiškas, dėmesys bus skiriamas vystomojo bendradarbiavimo veiklos horizontaliesiems prioritetams: demokratijai ir žmogaus teisėms stiprinti, lyčių lygybei skatinti, ypač įgyvendinant globalią darbotvarkę „Moterys, taika ir saugumas“, moterų socialiniam ir ekonominiam aktyvumui didinti, aplinkosaugai ir kovai su klimato kaita. Taip pat bus atsižvelgiama į tai, kaip projektas prisideda prie Lietuvos europinės integracijos patirties perdavimo ir šios patirties sklaidos pokyčius patiriančiuose regionuose, prioritetą teikiant Rytų partnerystės valstybėms.
****
Paraiškų teikimo, jų vertinimo, projektų vykdymo ir teikėjų informavimo tvarka ir kiti reikalavimai yra nustatyti Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 278 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2014 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V–62 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.


Su paraiškų neesminių trūkumų sąrašu ir tipine projekto įgyvendinimo sutartimi galima susipažinti VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros interneto svetainėje www.cpva.lt, Vystomojo bendradarbiavimo skiltyje „Dokumentai“. 


Projektų paraiškas gali teikti Lietuvos ir užsienio valstybių juridiniai asmenys, kitos organizacijos, jų padaliniai ir fiziniai asmenys. Paraiškos gali būti skirtos vienus metus arba ilgiau negu vienus metus trunkantiems projektams įgyvendinti.


Projekto paraiškoje turi būti nurodytas bent vienas partneris valstybėje partnerėje. Partneris valstybėje partnerėje nėra būtinas, vykdant veiklą, susijusią su visuomenės informavimu arba parama demokratijai, arba jei koncepciją ar paraišką teikia valstybės partnerės subjektas arba tarptautinė organizacija. 


Projektų, kurių vertė mažesnė nei 15 000 eurų, paraiškas rekomenduojame teikti Lietuvos diplomatinių atstovybių organizuojamose atrankose, kurios bus paskelbtos 2020 m. pradžioje diplomatinių atstovybių interneto svetainėse.


Konsultacijas dėl paraiškų, teikiamų pagal 13 koncepciją, turinio teikia URM Vystomojo bendradarbiavimo departamentas telefonu 8 706 52985 ir elektroniniu paštu  projektai@urm.lt.

Konsultacijas paraiškų teikimo klausimais teikia VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra telefonu 8 5 263 9758 ir elektroniniu paštu vystomasis@cpva.lt.

Projektų paraiškos su priedais priimamos iki 2019 m. spalio 28 d. 12:00 val. Lietuvos laiku.