Kvietimas teikti paraiškas 2022 metų Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamiems projektams, skirtiems esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui, atrinkti

Paraiškos su priedais teikiamos iki 2022 m. kovo 1 d. 17:00 val. 


Planuojama paskirstyti SRF lėšų suma:

Ne mažiau kaip 2 000 000 Eur

Finansavimas skiriamas esamoms sporto bazėms:

Kvietime esama sporto bazė suprantama kaip sporto paskirties pastatas arba sporto paskirties inžinerinis statinys fizinio aktyvumo ir (arba) sporto pratyboms, varžyboms ir (arba) kitiems sporto renginiams rengti, kuriame per pastaruosius trejus metus (2019–2021 m.) reguliariai vyksta arba vyko pratybos ir (arba) bent kartą per ketvirtį kiekvienais metais vyksta arba vyko varžybos ar kiti sporto renginiai.

Nustatyti Kvietimo prioritetai:

I. Skatinama neįgaliųjų sporto plėtra.

Teikiamu sporto projektu siekiama sudaryti arba pagerinti sąlygas suremontuotoje, atnaujintoje (modernizuotoje) ir (arba) rekonstruotoje sporto bazėje fizinio aktyvumo veiklose dalyvauti neįgaliesiems. Finansavimo prioritetas teikiamas, kai paraiškoje neįgalieji nurodomi kaip tikslinė grupė ir numatomas sporto bazės prieinamumo (laiko, kainos ir (arba) fizinio aktyvumo užsiėmimų pasiūlos prasme) šiai tikslinei grupei didinimas, organizuojant nuolatinio pobūdžio fizinio aktyvumo veiklas ne trumpiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

Ne mažiau kaip 10 procentų kvietimo lėšų sumos pirmiausia skiriama neįgaliųjų sporto plėtrą skatinančių projektų paraiškoms. Iš dalies prie neįgaliųjų sporto plėtros prisidedančioms paraiškoms prioritetas (kėlimas į sąrašo viršų) nesuteikiamas.

II. Gyvenamosios vietovės bendruomenės asmenys įtraukiami į sporto projektų veiklas.

Paraiškoje vietos bendruomenė apibrėžiama (nurodoma, kas ją sudaro) kaip tikslinė grupė, pagrindžiamas fizinio aktyvumo veiklų, skirtų vietos bendruomenės nariams, poreikis. Paraiškoje numatyta sporto bazės prieinamumo (laiko ir (arba) fizinio aktyvumo užsiėmimų pasiūlos prasme) tikslinei grupei didinimas, vykdant reguliaraus pobūdžio fizinio aktyvumo veiklas ne trumpiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

III. Skatinamas vaikų ir (arba) jaunimo fizinis aktyvumas.

Paraiškoje vaikai ir (arba) jaunimas, išskyrus dalyvaujantys bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ar aukštojo mokslo studijų programose, nurodomi kaip tikslinė grupė, pagrindžiamas fizinio aktyvumo veiklų, skirtų vaikams ir jaunimui, poreikis. Paraiškoje numatytas sporto bazės prieinamumo (laiko, kainos ir (arba) fizinio aktyvumo užsiėmimų pasiūlos prasme) didinimas tikslinei grupei, vykdant nuolatinio pobūdžio fizinio aktyvumo veiklas ne trumpiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos

Galimi pareiškėjai

Sporto projekto paraišką teikti (būti pareiškėju) gali juridinis asmuo arba juridinių asmenų grupė (partneriai).


Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma
450 000 Eur
Minimali sporto projekto Fondo lėšomis finansavimo suma
8 000 Eur